Tử Vi Trọn Đời

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Ất Hợi 1995

Nữ Mạng ữ Mạng – Ất Hợi Sinh năm: 1935, 1995 và 2055 Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON HEO.

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Quý Dậu 1993

Nữ Mạng Nữ Mạng – Quý Dậu Sinh năm: 1933, 1993 và 2053 Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ Tướng

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Giáp Tuất 1994

Nữ Mạng Nữ Mạng – Giáp Tuất Sinh năm: 1934, 1994 và 2054 Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON CHÓ.

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Bính Tý 1996

Nữ Mạng Sinh năm: 1936, 1996 và 2056 Cung CHẤN Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Bà

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Đinh Sửu 1997

Nữ Mạng Sinh năm: 1937, 1997 và 2057 Cung LY Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON TRÙNG Bà

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Mậu Dần 1998

Nữ Mạng Sinh năm: 1938, 1998 và 2058 Cung KHẢM Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON CỌP Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Kỷ Mão 1999

Nữ Mạng Sinh năm: 1939, 1999 và 2059 Cung KHÔN Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RỒNG Phật

Xem bói tử vi trọn đời nam nữ của Canh Thìn 2000

Nữ Mạng Sinh năm: 1940, 2000 và 2060 Cung CHẤN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đ èn bằng vàng) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Tân Tỵ

Nữ Mạng ữ Mạng – Tân Tỵ Sinh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Nhâm Ngọ

Nữ Mạng ữ Mạng – Nhâm Ngọ Sinh năm: 1942, 2002 và 2062 Cung LY Mạng DƯƠNG LIỂU MỘC (cây dường liễu) Xương CON NGỰA

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Quý Mùi 2003

Nữ Mạng ữ Mạng – Quý Mùi Sinh năm: 1943, 2003 và 2063 Cung CẤN Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON DÊ

Xem bói tử vi trọn đời của nam nữ Giáp Thân 2004

Nữ Mạng Nữ Mạng – Giáp Thân Sinh năm: 1944, 2004 và 2064 Cung KHÔN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ.